Examining Microagression Experiences of Women: The Case of İzmir

Authors

  • Mehmet Uzun M. E. B.
  • Gözde Gümüşçağlayan
  • Dilek Yelda Kağnıcı

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v22i2.190

Keywords:

microagression, gender, woman, phenomenology, Izmir

Abstract

Microagressions are experienced almost in all social interactions. However most of the time they are not noticed. One of the dimensions that microagressions are experienced is gender dimension. Therefore, in the present study the microagresssions experienced by women living in İzmir, Turkey was examined. Ten women participated to the study. The data was collected by interviews and analysized by content analysis. According to the results, women in İzmir have difficulties in terms of living as a woman. It was also found that women experience almost all type of microagressions mentioned in literature about gender. How women experience the microagression process was also examined in detail and the findings were discussed under the light of literature.

References

Adaçay, F. R. (2019). Sendikalarda kadınların eksik temsilinin bir nedeni olarak toplumsal cinsiyet. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 72-91.

Altınay, A.G. & Arat, Y. (2008). Türkiye’de kadına yönelik şiddet (2.baskı). İstanbul: Punto Baskı Çözümleri

Altun, M. (2006). Denizli ili kırsalında bir sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş evli kadınların, fiziksel şiddet görme durumları ve kadınların şiddete ilişkin tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Denizli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli

Bedir, N., Ekerbiçer. H., İnci, M., Köse, E., Karatepe, T., Demirbaş, M. ve diğ. (2018). Sakarya’da yaşayan bir grup kadının şiddet algı durumları ve bunu etkileyen faktörler, Sakarya Tıp Dergisi, 7(4),187-195.

Bişgin, H. (2019). Kadın konukevinde kalan kadınların şiddete uğrama nedenlerinin ve şiddetle başetme yöntemlerinin analizi: Tokat örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Bonifacio. L., Gushue, G. V. & Mejia-Smith, B. X. (2018). Microaggressions and ethnic identity in the career development of Latina college students. The Counseling Psychologist, 46(4), 505-529.

Büyükyılmaz, A. % Demir, Ç. (2016). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şidetin belirleyenleri: multinominal logit model yaklaşımı. Ege Akademik Bakış 16 (3); 443-450.

Canel-Çınarbaş, D., Albayrak-Kaymak, D. ve Sart, H. (2012). Engelli mi engellenen mi?: Türkiye’de engellilerin karşılaştıkları ayrımcı tavır ve davranışlar. Poster presented at 17th National Psychology Conference, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey.

Creswell, J. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. 4. Baskı(çev. M. Bütün, S. B. Demir. Ankara: Siyasal Kitabevi

Curun, F. (2006). Yüklemeler, iletişim çatışmaları, cinsiyet ve cinsiyet rolü yönelimi ile evlilik doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.

Çer, E. ve Şahin, E. (2016). Türkçenin sözvarlığını yansıtan atasözleri ve deyimlerde toplumsal cinsiyet. Turkish Studies, 11(9), 175-192.

Esen, E., Soylu, Y., Siyez, D. M. ve Demirgürz, G. (2017). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1):46-63. DOI: 10.19160/5000197327.

Flinck, A., Paavilainen, E. & Astedt-Kurki, P. (2005). Survival of intimate partner violence as experienced by women. Journal of Clinical Nursing, 14, 383-393.

Follingstad, D. R., Rutledge, L. L., Berg, B. J., Hause, E. S., & Polek, L. S. (1990). The role of emotional abuse in psysically abusive relationships. Journal of Family Violence, 5: 107-109.

Güden, M. P. (2006). Dilde cinsiyet ayrımcılığı: Türkçe’nin içerdiği eril ve dişil ifadeler bakımından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Günay, G. ve Bener, Ö. (2011). Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde aile içi yaşamı algılama biçimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3); 157-171.

Harris, J. C. (2017). Multiracial college students’ experiences with multiracial microaggressions. Race Ethnicity and Education, 20(4), 429-445. https://doi.org/10.1080/13613324.2016.1248836

Irmak, Ç. ve Altıntaş, M. (2017). Aile içi şiddet mağduru kadınlarda ruhsal dayanıklılık, bağlanma biçimleri, başa çıkma tutumları ve psikopatoloji. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 18(6),561-570.

KSGM: Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2014). Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. Başbakanlık Yayınları, Ankara.

Kağnıcı, Y. (2019). Kültür ve psikolojik danışma. Pegem Akademi, Ankara.

Kandemirci, D. ve Kağnıcı, D. Y. (2014). Kadına yönelik aile içi şiddetle baş etme: Çok boyutlu bir inceleme. Türk Psikoloji Yazıları, 17 (33), 1-12. Erişim adresi: http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/33/01.pdf

Kayı, Z., Yavuz, M.F. ve Arıcan, N. (2000). Kadın üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik cinsel saldırı mağdur araştırması. Adli Tıp Bülteni, 5(3), 157-163.

Kök Can, M. (2010). Salık çalışanlarının aile içi şiddet olgusuna bakı açısı. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Köknel, Ö. (2013). Şiddet dili. 1. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi

Lilly, F. R., Owens, J., Bailey, T., Ramirez, A., Brown, W., Clawson, C. & Vidal, C. (2018). The influence of racial microaggressions and social rank on risk for depression among minority graduate and professional students. College Student Journal, (52)1, 86-104.

Merriam-Webster Online Dictionary (2019). https://www.merriamwebster.com/words-at-play/microaggression-words-werewatching

Miller, S. (2003). Analysis of phenomenological data generated with children as research participants. Nurse Research, 10(4), 68-82

Öztürk, S. ve Karataş, M. (2020). Çalışma yaşamında kadınların karşılaştığı sorunlar. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 9(23), 103-120.

Özer, R. (2019). Şiddet mağduru kadınların şiddet deneyimleri ve baş etme stratejileri: Antalya örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. 2.Baskı (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Pierce, C. (1970). Offensive mechanisms. Black Seventees. Haz. Floyd Barbour. 265-266.

Saraç, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki doyumunu yordamada akılcı olmayan inançlar ve evlilik öncesi ilişki algılarının rolü. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana

Shenoy-Packer, S. (2015). Immigrant professionals, microaggressions and critical sensemaking in the U.S. workplace. Management Communication Quarterly, 29(2), 257–275.

Sue, D. W. (2010). Microaggressions in everyday life: Race, gender, and sexual orientation. John Wiley & Sons.

Sue, D. W., Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder, A. M. B., Nadal, K. L. & Esquilin, M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychologist, 62(4), 271-286.

Sue, D. W. ve Constantine, M. G. (2007). Racial microaggressions as instigators of difficult dialogues on race: Implications for student affairs educators and students. College Student Affairs Journal, 26(2), 136-143.

Sue, D. W., Capodilupo, C. M., & Holder, A. M. B. (2008). Racial microaggressions in the life experiences of Black Americans. Professional Psychology: Research and Practice, 39(3), 329–336. https://doi.org/10.1037/0735-7028.39.3.329

Sue, D. W., Lin, A. I., Torino, G. C., Capodilupo, C. M., & Rivera, D. P. (2009). Racial microaggression and difficult dialogues on race in the classroom. Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology, 15(2), 183–190. https://doi.org/10.1037/a0014191

Tanrıöver, U. H. (2007). Medyada kadınların temsil edilme biçimleri ve kadın hakları ihlalleri. Sevda Alankuş (Der.). Kadın Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

TÜİK (2019). İstatistiklerle Türkiye. Bilgi Dağıtım Grup Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara

Tümer Özkan, S. (1995). Effects of spousal abusa on the psycological well-being of his partner abd evaluation of marital satisfaction and adjustment. Boğaziçi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkısı. Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Published

2022-01-04

How to Cite

Uzun, M., Gümüşçağlayan, G., & Kağnıcı, D. Y. (2022). Examining Microagression Experiences of Women: The Case of İzmir. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 22(2), 1–18. https://doi.org/10.33831/jws.v22i2.190