Learning through Films: Looking at Classroom Experiences from a Gender Perspective

Authors

  • Aslıhan Doğan-Topçu
  • Işıl Kızılırmak Mersin Üni.

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v22i2.237

Keywords:

Gender Representation in Cinema, Using Film in Teaching, Gender and Media, Films as Audio-Visual Materials

Abstract

Cinema is frequently studied as a branch of art and mass media studies. In addition to these functions, movies have long been seen as an aid to education. With the use of audio-visual materials, especially movies, as educational material, it becomes easier for students to concretize the concepts. The use of movies in gender and media classes has the potential to cause students to question this concept. In a country like Turkey, where gender inequality is high, it is thought that examining gendered classroom experiences, in which movies are used as material, will contribute to the literature. From this point of view, the aim of the study is to reveal the usage practices of the related courses conducted in the Communication Faculties that train the future professional to the cinema industry. For this purpose, a questionnaire was administered to the lecturers in the field and to the students of the courses in which movies were used as material. In line with the answers received, the films used as materials in the lessons were examined in the context of the effect of cinema on the construction of gender representations. One of the important findings of the study is that the instructors' purposes of using movies as course material and student experiences do not match, and that movies are more effective than other materials in making sense of the concept of gender for students. For students, it has been seen that movies have turned into a means of making sense of gender practices and opened up a space for an egalitarian classroom experience where non-dominant identities are recognized.

References

Acar-Savran, G. (2009). Beden emek tarih diyalektik bir feminizm için. İstanbul: Kanat Kitap.
Başboğaoğlu, U. (2011). Öğretim sürecinde kullanılan araçlar ve görsel- işitsel araçlar. Ö. Demirel ve E. Altun (Der.) içinde, Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (s.67-85). Ankara: Pegem Akademi.
Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (2),1-12.
Büker, S. (1996). “Kuram mı? Yorum mu?”. S. Büker (Der.) içinde, Film dili: Kuramsal ve eleştirel eğilimler (s. 166-170). İstanbul: Kavram Yayınları.
Büker, S. (2000-2003). Ankara Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Film Analizi ve Yorum Dersi Yayımlanmamış Ders Notları.
Cangöz, İ. (2013). İletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet farkındalığı ve cinsiyetçi şiddetle ilgili görüşleri”, İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 19, 41-64.
Çelik, L. (2011). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi. Ö. Demirel ve E. Altun (Der.) içinde, Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s.27-66). Ankara: Pegem Akademi.
Demirel, Ö. ve Yağcı, E. (2011). Eğitim, öğretim teknolojisi ve iletişim. Ö. Demirel ve E. Altun (Der.) içinde, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde (s.1-25). Ankara: Pegem Akademi.
Dyhouse, C. (2015). Gösteriş kadınlar, tarih, feminizm. (çev. D. Akın). İstanbul: Can Yayınları.
Erdoğan, N. (1992). Sinema kitabı. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
Erdoğan, N. (1993). Seyirci ve sinema. Ankara: A126 Yayınları.
Göğüş Tan, M. (2018). Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama ve izleme çalışması. Ankara: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yayınları. Erişim adresi: http://ceidizleme.org/medya/dosya/75.pdf. Erişim Tarihi: 18/01/2020.
Hayward, S. (2012). Sinemanın temel kavramları. (çev. U. Kutay & M. Çavuş ). İstanbul: Es Yayınları.
Monaco, J. (2009). Bir film nasıl okunur? Sinema dili, tarihi ve kuramı. (çev. E.Yılmaz). İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Mulvey, L. (2019). Görsel haz ve anlatı sineması. S. Büker ve G.Y. Topçu (Der.) içinde, Sinema: Tarih-kuram-eleştiri (çev. N.Abisel). s. 201-218. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
Nowell-Smith, G. (2003). Dünya sinema tarihi. (çev. A. Fethi ). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Ryan, M. ve Kellner, D. (2010). Politik kamera çağdaş Hollywood sinemasının ideolojisi ve politikası. (çev. E. Özsayar). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Öztaş, S. (2007). Tarih öğretimi ve filmler: Tarih öğretiminde film kullanılmasının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Öztürk, S. R. (2000). Sinemada kadın Olmak: Sanat filmlerinde kadın imgeleri, İstanbul: Alan Yayıncılık.
Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkânsız iktidar ailede, piyasada ve sokakta erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.
Sayılan, F. (2012). Toplumsal cinsiyet ve eğitim. F. Sayılan içinde, Toplumsal cinsiyet ve eğitim: Olanaklar ve sınırlar (s.19-76). Ankara: Dipnot Yayınları.
Scott, J. W. (2007). Toplumsal cinsiyet: Faydalı bir tarihsel analiz kategorisi. (çev. A.T. Kılıç). İstanbul: Agora Kitaplığı.
Segal, L. (1992). Ağır çekim değişen erkekler değişen erkeklikler. (çev. V. Ersoy ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Smelik, A. (2008). Feminist sinema ve film teorisi ve ayna çatladı. (çev. D. Koç). İstanbul: Agora Kitaplığı.
Tan, M. (2008). Eğitim. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Sorunlar, öncelikler ve çözüm önerileri- Kadın erkek eşitliğine doğru yürüyüş: Eğitim, çalışma yaşamı ve siyaset raporunun güncellenmesi içinde (s.23-112). https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/1944-turkiyede-toplumsal-cinsiyet-esitsizligi--sorunlar--oncelikler-ve-cozum-onerileri . Erişim Tarihi: 18/02/2020
Yakar İnce, H. G. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: Tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, 21-36.
Yalın, H. İ. (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Yıldırım, İ. E., Ergüt, Ö. ve Camkıran, C. (2017). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki farkındalığın belirlenmesine yönelik akademisyenler üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2, 37-46.

Published

2022-01-04

How to Cite

Doğan-Topçu, A., & Kızılırmak, I. (2022). Learning through Films: Looking at Classroom Experiences from a Gender Perspective. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 22(2), 73–90. https://doi.org/10.33831/jws.v22i2.237