Strategies for Women's Career Development: A Research on Women Working in the Private Sector

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v19i1.271

Keywords:

gender, career tracking, strategies for breaking through glass ceiling, promotion, glass cliff

Abstract

Gender inequality creates career barriers for women to be in senior management positions in corporations such as glass ceiling, glass cliff, glass elevator, glass labyrinth, double bind, and tokenism. For being promoted to senior management positions, women develop strategies that will enable them to overcome these invisible obstacles. The aim of this study is to explain which strategies are more important for women's career development. The study was designed as explanatory method. The data collection technique is questionnaire. The data will be collected through a 15-question scale for three subscales developed by Chen (2005) and adapted by Yogun Ercen (2008) and 3 questions for one subscale added by the authors. 77 female employees in Kars and Erzurum who have been promoted at least once in the private sector (telecommunication) will be reached through convenience sampling. As a result of the research, it emerged from those career development strategies such as education and training, networking, career tracking, mentoring, demonstration higher performance and waiving from personal life only the ‘career tracking’ strategy affected positively and significantly the promotion of women.

References

Atan M. (2015). Radikal Feminizm: Kişisel Olan Politiktir Söyleminde Aile. The Journal of Europe-Middle East Social Science Studies, 1(2): 1-21.
Aydın-Tükeltürk Ş. & Şahin-Perçin, N. (2008). Turizm Sektöründeki Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2): 113-128.
Ayhan E. (2016). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Büro ve Temizlik İş Kolunda Çalışan Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Algısının Emzirmeye Etkisinin Değerlendirilmesiyle İlgili Niteliksel Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir.
Bramdser G.C. (1996). Women- The New Heroes of the Business World? Women in Management Review, 11(2): 3-17.
Browne K. (2015). Sosyolojiye Giriş (Çev. İbrahim Kaya). İstanbul: Say Yayınları.
Can H. (2005). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Chen L.Y. (2005). A Study of Glass Ceiling and Strategies for Women’s Career Advancement. Newsletter, 6(2):na.
Deniz M. & Ünal A. (2007). İnsan Kaynaklarının Bir Fonksiyonu Olarak Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Bir Uygulama. New World Sciences Academy, 2(2): 101-119.
Doğrul B.Ş. & Tekeli S. (2010). İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Esnek Çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2): 11-18.
Dündar G. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
Eagly A.H. & Linda L.C. (2007). Through the Labyrinth: The Truth about How Women Become Leaders. MA: Harvard Business School Press.
Ecevit Y. (2011). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. İçinde, Ecevit Y. & Karkıner N. (Eds). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları: 2-29.
Güleç M. (2015). Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Vatandaşlığa Etkileri Kuşadası 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Adnan Menderes Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Güney S. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Gökkaya V. & Kocacık F. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1): 195-219.
İnandı Y. & Tunç B. (2012). Kadın Öğretmenlerin Kariyer Engelleri İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2): 203-222.
Jackson J.C. (2001). Women Middle Manager’s Perception of the Glass Ceiling. Women in Management Review, 16(1): 30-41.
Kanter R.M. (1977). Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex Rations and Responses to Token Women. American Journal of Sociology, 82(5): 965-990.
Karkıner N. (2013). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. İçinde Kartal B. (Ed.). Sosyoloji II. Eskişehir: Açıköğretim Yayınları: 32-55.
Koçak-Turhanoğlu A. (2012). Sosyoloji, Bilim ve Yöntem. İçinde, Koçak Turhanoğlu A. (Ed). Sosyoloji I. Eskişehir: Açıköğretim Yayınları: 2-33.
Korkmaz H. (2014). Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1): 1-14.
Knutson J.B. & Schmidgall S.R. (1999). Dimensions of the Glass Ceiling in the Hospital Industry. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40 (6): 64-70.
Lewis A.E. & Fagenson E.A. (1995). Strategies for Developing Women Managers: How They Fulfill Their Objectives? Journal of Management Development, 14(2): 39-53.
Lloyd G. (1996). Erkek Akıl Batı Felsefesinde “Erkek” ve “Kadın” (Çev. Muttalip Özcan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Misra J. & King L. (2013). Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Devlet Politikaları. İçinde, Janoski T., Alford R., Hicks A. & Schwartz M.A. (Ed). Siyaset Sosyolojisi (Çev. Elçin Deniz Ela). Ankara: Phoenix Yayınevi: 681-708.
Nunnally J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Önder N. (2013). Türkiye’de Kadın İş Gücünün Görünümü. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1): 35-61.
Parlaktuna İ. (2010). Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(4): 1217-1230.
Ragins B.R., Townsend B. & Mattis M. (1998), Gender Gap in The Executive Suite: CEO’s and Female Executives Report on Breaking the Glass Ceiling. The Academy of Management Executive, 12(1): 28-42.
Ryan M.K. & S. Haslam A. (2005). The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership. British Journal of Management, 16(2): 81-90.
Schneer A.J. & Reitman F. (2002). Managerial Life Without a Wife. Journal of Business Ethics, 37(1): 25-38.
Sezen B. (2008). Örgütlerde Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Cam Tavan Engeli: Orta ve Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi: Çanakkale.
Soysal A. (2010). Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1): 83-114.
Soysal A. & Doğan İ. (2015). Kariyer Yönetimi. İçinde, Bakan İ. (Ed), Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Yayınları: 125-175.
Şimşek Ş. & Öge S. (2009). Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Taşkın E. & Çetin A. (2012). Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısının Cam Tavanı Aşma Stratejilerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1): 19-34.
Topgül S. (2016). İş ve Aile Yaşamı Dengesinin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. Yönetim ve Ekonomi, 23(1): 217-231.
Tutan F. & Yetişen H. (2009). Türkiye’de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2): 116-131.
Williams C.L. (1992). The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the “Female” Professions. Social Problems, 39(3): 253-257.
Yıldız S., Alhas F., Sakal Ö. & Yıldız H. (2016). Cam Uçurum: Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Ne Zaman Aşar? Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(4): 1119-1146.
Yıldız S. (2017). Toplumsal Cinsiyetin Şirketlere Yansımasında Ortaya Çıkan Ayrımcılık Kavramlarının Ardılları Üzerine Bir Model Önerisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1): 121-138.
Yoğun-Erçen A.E. (2008). Kadınların Cam Tavanı Aşma Stratejileri: Büyük Ölçekli Türk İşletmelerinde Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi, Doktora Tezi.
Zane N.C. (2002). The Glass Ceiling Floor My Boss Walks On: Leadership Challenges in Managing Diversity. The Journal of Applied Behavioral Science, 38(3): 334-354.
Zeyneloğlu S. & Kısa S. (2012). Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Türk ve Dünya Kadınlarının Sosyal Statüsü. Sağlık ve Toplum Dergisi, 22(1): 7-16.

Published

2017-05-10

How to Cite

Yıldız, S., Vural, M. F., & Savcı, G. (2017). Strategies for Women’s Career Development: A Research on Women Working in the Private Sector. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 19(1), 85–100. https://doi.org/10.33831/jws.v19i1.271