Migration From the Gender Perspectives and the Right of Self-Determination Of Young Refugee Women

Authors

  • Hülya Karakartal 0000-0002-5627-8402
  • Derya Şaşman Kaylı

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v24i1.363

Keywords:

young refugee, women, gender, right to expression, right to self-determination

Abstract

This research was carried out to examine the awareness of married young refugee women about their “rights” based on their experiences of gender roles in marriage from a gender perspective. The research has schemed in the “phenomenology” pattern used in “qualitative” research approaches. The findings obtained as a result of in-depth interviews with 26 young refugee women of Syrian nationality, who are the subjects of the research, are discussed in the main theme of “Young Refugee Women’s Right to Self- Determination” through sociodemographic characteristics and gender inequalities that occur as a result of gender practices attributed to women in patriarchal societies. As a result of the evaluation made within the scope of the research findings, it has been determined that there is a need for “empowerment” and studies that should be carried out in order to combat the invisibility of young refugee women in the patriarchal society and to prevent the violations of “rights” they are exposed to.

References

Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ak-Akyol, F. (2008). Parçalanmış Kimlikler: Fransa’daki Göçmen Türk Kadınlarının Özel-Kamusal Stratejileri. D. Danış ve V. İrtiş (Der.) Entegrasyonun Ötesinde Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri (223-258) içinde. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Akşit, G., Bozok, M. ve Bozok, N. (2016). Zorunlu Göç, Sorunlu Karşılaşmalar: Hisar Köyü, Nevşehir’deki Suriyeli Göçmenler Örneği. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2015 (1/2): 92-116.

Anderson, J. M. (1985). Perspectives on the Health of Immigrant Women: A Feminist Analysis. Advances in Nursing Science, 8(1): 61-76.

Aslan, Ş. (Ed.). (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber. Eğitim Yayınevi.

Bourdieu P. (2015). Eril Tahakküm. (Çev. Bediz Yılmaz). Bağlam Yayıncılık.

Buz, S. (2007). Göçte kadınlar: feminist yaklaşım çerçevesinde bir çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 18(2): 37-50.

Cabal, L., Lemaitre, J., & Roa, M. (2001). Body and rights: Legislation and jurisprudence in Latin America. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.

Delaney, C. (2009). Tohum ve Toprak. İstanbul: İletişim Yayınları

Ecevit, Y. (2003). Toplumsal cinsiyetle yoksulluk ilişkisi nasıl kurulabilir? Bu ilişki nasıl çalışılabilir?. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4): 83-88.

Engelbrektsson, U.B. (1983). Women Left Behind: A Case Study of Some Effects of Turkish Emigration. London, Curson Press.

Fleury, A. (2016). Understanding Women And Migration: A Literature Review, KNOMAD Working Paper 8, https://www.knomad.org/publication/understanding-women-and-migration-literature-review-annex-annotated-bibliography , E.T. 31.01.2023

Freeman, L. P. (1999). Censorship and manipulation of family planning information: An issue of human rights and women’s health. In J. M. Mann, S. Gruskin, M. A. Grodin, & G. J. Annas (Eds.), Health and human rights: A reader (pp. 145-178). New York: Routledge.

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Felsefe- Yöntem- Analiz. Ankara: Seçkin yayınları.

Hayata Destek Derneği. (2016). İstanbul'daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu. Hataya Destek Derneği. https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2019/06/istanbuldakisuriyeli-multeciler-zarar-gorebilirlik-raporu.pdf. E.T.30.06.2021

Kandiyoti, D. (2015). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. İstanbul: Metis Yayınları.

Kaya, M., Demirağ, E., & Orhan, H. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Kadın Sığınmacıların İş Piyasasındaki Çalışma Koşullarına Sosyolojik Bir Bakış: Şanlıurfa Örneği. Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Bildiri Kitabı, Kilis, 155-171.

Küçükşen, K. (2017). Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5): 2399-2413.

Kümbetoğlu, B. (2012). Göç Çalışmalarında "Nasıl" Sorusu. Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar içinde. Der: S. G. Ihlamur-Öner, & N. Şirin Öner, İstanbul: İletişim Yayıncılık, s. 49-89.

Palinkas, L.A., Horwitz, S.M., Green, C.A., Wisdom, J.P., Duan, N. & Hoagwood K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. 42(5): 533-44.

Reinharz, S. (1992). Feminist Methods in Social Research, Oxford University Press, Oxford.

Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkânsız İktidar – Ailede Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.

Toksöz, G. & Ünlütürk, U. (2011). Göç Kadınlaşıyor mu? Türkiye‟ye Yönelen Düzensiz Göçe İlişkin Yazına Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite Temelinde Bakış. Birkaç Arpa Boyu. 21: 157-179.

Van Manen, M. (2007). Phenomenology of practice. Phenomenology & Practice. 1(1): 11-30. https://doi.org/10.29173/pandpr1980.

Published

2023-07-25

How to Cite

Karakartal, H., & Şaşman Kaylı, D. (2023). Migration From the Gender Perspectives and the Right of Self-Determination Of Young Refugee Women. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 24(1), 1–26. https://doi.org/10.33831/jws.v24i1.363