Awareness of Women Employees on Safety Culture and Oc-cupational Health and Safety: A Study on the Textile Industry

Authors

  • Merve Okur Hasan Kalyoncu University
  • Adem Yurtsever İstanbul University-Cerrahpaşa

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v24i2.458

Keywords:

women employees, safety culture, textile industry, occupational safety, OHS Awareness

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the per-spective of women employees on Occupa-tional Health and Safety (OHS) practices in the textile sector where there is intense women employment, a dangerous and labor-intensive sector. In this context, a questionnaire prepared with a 5-point Likert type scale with 35 questions was applied to 180 women employees in a textile factory. By evaluating the knowledge and experience of women employees in terms of OHS, the state of OHS culture in today's working conditions has been tried to be revealed from the perspective of female employees. As a result of the study, it was determined that 54% of the employees think that “the laws enacted for female employees should be improved", while 49% of them think that “night shifts are more challenging for female employees compared to male employees". When evaluated in general, it has been revealed that the safety culture and OHS awareness of female employees are insufficient.

References

AÇSHB. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2012). 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf (17.11.2021)

Aksüt, G., Eren, T. ve Tüfekçi, M. (2021). Tekstil Sektöründe Kadın Çalışanların Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Belirlenmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 2, 12–33.

Bulut, A., Ünal, E. ve Şengül, H. (2020). Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenlği Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi, 23, 1–22.

Başdemir, H. (2013). Yapı İşleri̇nde Meydana Gelen İş Kazalarının Önlenmesi̇nde Güvenli̇k Kültürünün Önemi̇. Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Bozkurt, Ö. ve Terziev, S. (2016). Yat Li̇manlarında İş Güvenli̇ği̇ Kültürünün Oluşumunda Güvenlik İletişiminin Rolü ve Önemi. Art-Sanat, 363–381.

ÇSGB. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2016). Tekstil Sektöründe İş Sağlığı Gözetimi Rehberi. https://www.csgb.gov.tr/medias/7193/tekst%C4%B0l-sektoer%C3%BCnde-%C4%B0%C5%9F-sa%C4%9Fli%C4%9Fi-goezet%C4%B0m%C4%B0-rehber%C4%B0.pdf (16.11.2021)

ILO. International Labour Organization. (2015). 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi. URL: https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377312/lang--tr/index.htm (27.01.2024)

Karabıyık, İ. (2012). Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İsti̇hdamı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32, 231–260.

Kayhan, Z. I. (2009). Yeni Teknolojilerin Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi: Türk Tekstil Örneği. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Lu, J. L. (2012). Occupational health and safety in small scale mining: Focus on women workers in the Philippines. Journal of International Women's Studies, 13(3), 103-113.

Meksut, A. (2020). Güvenlik Kültürünün Uluslararası Boyutta Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Messing, K. (2016). Women's Occupational Health: A Critical Review and Discussion of Current Issues. Woman-Health, 25, 39-68.

Monazzam, M. R. ve A. Soltanzadeh (2009). The Relationsip Between The Worker’s Safety Attitude and The Registered Accidents. J Res Health Sci. 9, 17-20.

Nişancı, Z. N. ve Kaymak Demirören, J. (2020). Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamalarının İş Güvenliği Kültürüne Etkisi. Special Issue on 3rd International EUREFE Congress. 21-39.

Özkan, Y. ve Arpat, B. (2015). Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı : Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği. Siyaset Ekonomisi ve Yönetim Araştırmaları. 3, 205–240.

Özkan, Y. ve Arpat B. (2017). Temel Demografik Faktörlerin İş Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi, Denizli İli-Metal Sektörü Örneği. Siyaset Ekonomisi ve Yönetim Araştırmaları, 76-97.

SGK. Sosyal Güvenlik Kurumu, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, (03.05.2021)

TUİK. (2021). Türkiye İstatistik Kurumu. “İstatistiklerle Kadın”. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20Kurumsal&text=Adrese%20Dayal%C4%B1%20N%C3%BCfus%20Kay%C4%B1t%20Sistemi,915%20bin%20985%20ki%C5%9Fi%20oldu.&text=Kad%C4%B1n%20n%C3%BCfusun%20oran%C4%B1%2C%2060%2D74,grubunda%20%73%2C4%20oldu , (17.11.2021).

URL 1: https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4

Yıldız, S., ve Yılmaz, M. (2017). Türk İnşaat Sektöründe Çalışanların Güvenlik Kültürü Düzeyinin ve Güvenlik Performansı ile İlişkisinin İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 20, 137–149.

Yiğitalp Rençber, S. (2019). Bi̇r Teksti̇l Fabri̇kasında Çalışan İşçi̇leri̇n İş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇ Konusundaki̇ Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇ ve Sağlik Ri̇skleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi. Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Published

2024-03-14

How to Cite

Okur, M., & Yurtsever, A. (2024). Awareness of Women Employees on Safety Culture and Oc-cupational Health and Safety: A Study on the Textile Industry. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 24(2), 75–100. https://doi.org/10.33831/jws.v24i2.458