"Mesih Annelik": Sosyal Medyada İnşa Edilen Annelik Kimliğinin Söylem Analizi

Authors

  • Handan Coşkun
  • Göklem Tekdemir Yurtdaş

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.64

Keywords:

Interpretative repertoires, subject positions, social media, motherhood identity

Abstract

This study aims to analyze the construction of motherhood identity by women in Turkey using critical discursive psychology’s approach and its concepts such as interpretative repertoires and subject positions. For this, firstly, the messages that were shared on profiles of mothers who have become famous through their posts on social media hence called as “phenomena mothers” and of maternity groups on Facebook and Instagram as well as their followers’ comments were analyzed. Secondly, semi-structured interviews were conducted with five mothers with different socio-demografic characteristics. The analysis of the data consisting of social media posts revealed four interpretative repertoires; "individual motherhood", "maternity through equality between men and women", "sufficient sacrifice" and "inadequacy" were obtained. In terms of subject positions, the “phenomena mothers” was determined positioning themselves as "persons who can instruct, guide and act as role models". For the followers of these mothers on social media, the subject positions were determined as “persons who accept these characteristics described above and role model positions of “phenomena mothers”. The results of the analysis of the interviews revealed three interpretative repertoires, "unpredictable motherhood", "motherhood as maintaining equilibrium" and "motherhood as personal change". The identified subject positions were “the person who take great pains” and "the person becoming her ought self". The interpretative repertoires in construction of the motherhood identity used by participants who were interviewed compared to the interpretative repertoires used in the social media data were both similar on some aspects and different on others. However, the subject positions used in both contexts did not differ. The results were discussed in relation to feminism in Turkey, previous studies on motherhood, self-presentation on social media.

References

Akbulut, T.N. (2004). Türk Televizyonunda Kadın Söylemi. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Cilt:2, 157-162.

Akça, E.B. (2015). Medyada Annelik Temsilleri ve Anne Savaşları: Haftanın Annesi Yarışma Programının Analizi. Kadın/Woman 2000, 162, 91-112.

Alparslan, B. (2020). Nesiller Arası Aktarımda Kadınlık Annelik İnşaları. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Arkonaç, S. (2014). Psikolojide Söz ve Anlam Analizi. Ayrıntı Yayınları: 2008.

Badinter, E. (2011). Kadınlık mı Annelik mi? (çev.) İstanbul: İletişim.

Berber, N. “1980’lerden Bugüne Türkiye Kadın Hareket(ler)i”, (Çevrimiçi)

https://tr.boell.org/tr/isyan-direnis-kazanim-turkiyede-kadin-hareketi, 1 Nisan.2018.

Buldur, A. N. (2009). “A Qualitative Investigation of Maternal Representations in Pregnancy and Early Motherhood” Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Burke, P. J., & Tully, J. C. (1977). The Measurement of Role Identity Social Forces, 55(4), 881–897.

Büyükbaykal, I.C. (2007). Medyada Kadın olgusu. İstanbul Üniveristesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2, 25-26.

Büyükşener, E. (2009). Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış, Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri Kitabı içinde (ss.39-44). İstabul: Bilgi Kitapevi.

Çaha, Ö. (2001). “Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi: Değişen Bir Şey Var mı?”, (Çevrimiçi) http://kadem.org.tr/turkiyede-kadin-hareketinin-tarihi-degisen-bir-sey-varmi/, 1 Nisan 2018.

Çoker, Ç. (2007). Bir Sosyal Fenomenin Değerlendirilmesinde Üniversite Öğrencilerinin Kullandığı Söylemler ve Kaynakları.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Edly, N. (2001). “Analisying Mascunility: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions” Discourse as Data a guide for Analysis, SAGE publication, pp. 189-228.

Elçi, E. (2010). ‘Kadın Olma’nın Anlamının Kadınların Söylemindeki İnşası ve Bu Söylemi Yaparken Kullanılan Dilsel Kaynaklar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Fischler. C. (1986). Learned versus spontaneous dietetics: french mothers views of what children should eat. Social Science İnformation . 25/4, 945-965.

Goffman, Erving (2009) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar. Ankara: Metis Yayınları

Göker, G. (2015). İletişimin McDonaldlaşması: Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/2, 389-410.

Işık, Y.S. (2015). Küresel Kültürel Değişim ve Yeni Annelik: Ankara Kamil Ocak Mahallesi Örneği. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 50:48-75.

John N.Berry , "Educate Library Leaders,” Library Journal, February 15, 1998 , (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000.

Oyserman, D. ve James, L. (2011). Handbook of Identity Theory and Researche, Springer: London.

Özkalp, E. (2004). Davranış Bilimlerine Giriş. Anadolu Üniversitesi Web-Ofset: Eskişehir.

Öztan. E.(2015). Annelik, Söylem ve Siyaset. Cogito, 81:97-105.

Schmitt, D.P. (2003). Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions. Personal Relationships (s.307–331).

Sever, M. (2015). “ Kadınlık, Annelik, Gönüllü Çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık mı Annelik mi?, TinaMiller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve Corinne Maier’den No Kid üzerinden bir karşılaştırmalı okuma çalışması.” Fe Dergi: Feminist Eleştiri 7/2: 72-84.

Solmuş, T. (2012). Kadınlık ve Annelik Psikolojisi, Nobel: Ankara.

Stets, J. E.,&Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. Social Psychology Quarterly, 63 (3), 224–237.

Şişman, N. (2017). Anneliğin Gizli ve Aşikar Tarihi. Nihayet Dergi, 28: 20-23.

Tajfel, H. ve Turner J.C. (1979). A integrative theory of intergrup conflict. W.G. Austin S.Worchel (Eds.) The Social Psychlogy of İntergrup Reletions. California: BrooksCole.

Teke, G. S. (2014). Dönüşen Anneliğe Yönelik Netrografik Bir Analiz: Blogger Anneler. Milli Folklor, 103:32-47.

Twenge, J.M. (2007). Ben Nesli, Çev. Esra Öztürk, Kaknüs Yayınları: İstanbul.

Uğurlu, E.G. (2013).Annelik Rolünün Öğrenilme Sürecinde Medyanın Rolü. Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi,34, 1-24.

Uluğtekin, M.G. (2002). A Sociological Analysis of Motherhood Ideology. Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüAnkara.

Vatandaş, C.(2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, 35: 29-56.

Published

2020-07-04

How to Cite

Coşkun, H., & Tekdemir Yurtdaş, G. (2020). "Mesih Annelik": Sosyal Medyada İnşa Edilen Annelik Kimliğinin Söylem Analizi. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 21(1), 69–88. https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.64